انتشارات وال ناشری خصوصی است که در سال ۱۳۹۷ توسط احمد جاوید در تهران تأسیس شد. این انتشارات در دو حوزۀ ادبیات و هنر فعال است و با هدف انتشار آثار ماندگار در ”مجموعۀ ادبیات“ و مرجع در ”مجموعۀ جهان هنر“ در پی رشد و ارتقای فرهنگ و هنر است.