نشر وال در حال حاضر در زمینۀ ادبیات (به‌جز شعر) و هنر پذیرش اثر دارد.
اثری پذیرش می‌شود که از زبان اصلی ترجمه شده باشد مگر در موارد خاص.
اثری پذیرش می‌شود که همزمان از سوی ناشری دیگر در دست بررسی نباشد.
آثار ارسالی در مدت ۳ تا ۶ هفتۀ کاری بررسی می‌شوند.